اسپاتی فیلوم

Peace Lily

(White Sails / Spathe Flower)

نام علمی اسپاتی فیلوم چیست؟

 

نام علمی اسپاتی فیلوم ها Spathiphyllum wallisii   می باشد.

 

طبقه بندی اسپاتی فیلوم چیست؟

 

طبقه بندی اسپاتی فیلوم ها به قرار زیر است:

 

خانواده:  Araceae

 

نمای اسپاتی فیلوم چگونه است؟

نمای اسپاتی فیلوم ها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری اسپاتی فیلوم چگونه است؟

مکان سایه – آفتاب / پنجره های شمالی.

مخلوط خاک معمول گلدانی.

محیط گرم و نسبتاً نمناک، کمترین دمای مورد تحمل 13 درجه سانتیگراد.

در بهار و تابستان آبیاری روزانه ، در پاییز و زمستان دو تا سه روز یک بار / خاک

نباید غرقابی شود.

در بهار و تابستان کوددهی هر دو هفته یک بار، در پاییز و زمستان هر 6 ماه یک بار

2 گرم در لیتر کود مایع.

 

گلدهی اسپاتی فیلوم چگونه است؟

 

زمان گلدهی اسپاتی فیلوم ها فصل بهار است.

 

چگونه اسپاتی فیلوم زیاد می شود؟

 

اسپاتی فیلوم ها از روش تقسیم بوته و یا کاشت بذر در روزهای نخستین بهار زیاد

می شوند.