اطلسی

Petunia

نام علمی اطلسی چیست؟

 

نام علمی اطلسی ها Petunia   می باشد.

 

طبقه بندی اطلسی چیست؟

 

طبقه بندی اطلسی ها به قرار زیر است:

خانواده:  Solanaceae

 

نمای اطلسی چگونه است؟

نمای اطلسی ها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری اطلسی چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

هوای پاک، زیرا هوای آلوده و خشک به گیاه آسیب می رساند.

خاک قابل نفوذ با زهکشی مناسب.

مخلوط خاکی که در بردارنده یک قسمت خاک کوش – کود پوسیده و خاک برگ پوسیده

به اضافه یک قسمت کمپوست و یک قسمت خاک چمن و یک قسمت ماسه نرم جهات کاشت

گیاه.

 

گلدهی اطلسی چگونه است؟

زمان گلدهی اطلسی ها از اوایل تیر تا آبان ماه است.

دمای مناسب برای گلدهی 17 تا 20 درجه سانتیگراد است.

برای گلدهی بیشتر می توان آنها را پس از رسیدن به بلندی 15 سانتیمتر سربر کرد.

 

چگونه اطلسی زیاد می شود؟

اطلسی ها از روش کاشت بذر در روزهای پایانی فروردین ماه و در هوای آزاد و نشا آنها

در روزهای پایانی اردیبهشت زیاد می شوند.  

فاصله کاشت بین دو بوته با در نظر گرفتن گونه پاکوتاه و پابلند بین 20 تا 30 سانتیمتر

است.