افزودن مالش

(زیاد کردن اصطکاک)

Increasing Friction

چطور می توان مالش / اصطکاک را زیاد کرد؟

هر اندازه درگیری سطح دو چیز بیشتر شود، مالش / اصطکاک هم بیشتر می شود.

 

آزمایش و تجربه:

در یک روز برفی و یخبندان، اتومبیل هایی در حرکت هستند که چرخ بعضی از آنها دارای زنجیر است

و بعضی دیگر نیست. مشاهده می شود که خطر سُر خوردن اتومبیل هایی که دارای زنجیر چرخ هستند،

بسیار کمتر از اتومبیل هایی است که زنجیر چرخ ندارند. زیرا زنجیر چرخ اصطکاک لاستیک چرخ ها را

با سطح یخبندان زمین، بیشتر می کند.

 

با چه چیزهایی می توان مالش / اصطکاک را زیاد کرد؟

 

چیزهایی وجود دارند که با به کار بردن آنها می توان اصطکاک را زیاد کرد. مانند: زنجیر چرخ، ترمز،

آج کفش یا لاستیک وسیله های نقلیه