آقطی معمولی

Black Elder

(European Elderberry)

نام علمی آقطی معمولی چیست؟

 

نام علمی آقطی های معمولی Sambucus Nigra  می باشد.

 

طبقه بندی آقطی معمولی چیست؟

 

طبقه بندی آقطی های معمولی از قرار زیر است:

خانواده:  Caprifoliaceae

 

نمای آقطی معمولی چگونه است؟

نمای آقطی های معمولی به شکل بالا است .

 

گلدهی آقطی معمولی چگونه است؟

 

زمان گلدهی آقطی های معمولی اردیبهشت ماه است.

 

میوه آقطی معمولی چگونه است؟

میوه آقطی های معمولی به شکل بالا است.

 

نیازها و نگهداری آقطی معمولی چیست؟

 

مکان آفتابی.

آقطی های معمولی  در گونه های مختلف خاک ها، حتی خاک های گچی و آهکی رشد می کند.

در فصل گرما باید نمناکی خاک نگهداری شود.

 

چطور آقطی معمولی زیاد می شود؟

 

آقطی های معمولی با کاشت بذر در روزهای نخستین تابستان یا قلمه زدن در بهار – تابستان زیاد

می شوند.