اقیانوس

 

Ocean

اقیانوس چیست؟

بزرگترین بخش های آب های شور کره آب در پوسته ی زمین را اقیانوس می نامند.

اقیانوس ها مرزهای آبی قاره ها می باشند.

 

 

چه زمانی اقیانوس ها پدید آمده اند؟

اقیانوس ها هنوز از بسیاری جهات بصورت معمایی بزرگ برای انسان باقی مانده اند.

ما حتی نمی دانیم عمر اقیانوس ها چقدر است. اما گویا این مسلم است که در مراحل نخستین تکامل زمین،

هیچ اقیانوسی وجود نداشت.

 

 

چگونه اقیانوس ها پدید آمدند؟

پس از شکل گیری کره زمین و تبدیل بخارهای موجود در پوسته آن، به ابرها و ریزش نخستین باران ها، بر اثر

گرمای زیاد پوسته زمین و گرمای خورشید، آبها تبخیر شده و مجدداً ابرها را به وجود آوردند. با گذشت زمان و

سردتر شدن پوسته، بارندگی ها ادامه یافت و آبها تمام گودی های زمین را پر کرده و اقیانوس ها ایجاد شدند.

امروزه چهار پنجم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: