اقیانوس شناسی

Oceanology

کف اقیانوس چگونه است؟

 

 

امروزه بشر در عمق اقیانوس ها کاوش می کند تا چیزهای بیشتری در باره شان بفهمد.

کف اقیانوس را در عمق 3600 متری، گلی نرم و لجن مانند، به رنگ زنگاری، پوشانده است. این گل از

اسکلت های آهکی جانوران ریز دریایی به وجود آمده است.

کف قسمت های گود و تاریک دریا، یعنی در عمق 5/6 کیلومتری، به وسیله لجنی نرم و زنگاری به نام رُس قرمز

پوشیده است. این لجن از اجزای خُرد اسکلت جانوران، پوشش گیاهان ریز و از خاکسترهای اتشفشانی، درست

شده است.

 

چگونه گودی اقیانوس ها را اندازه می گیرند؟

اندازه گیری گودی (عمق) اقیانوس ها به وسیله فرستادن امواج صوتی و انعکاس آنها صورت می گیرد.

این امواج چون به کف اقیانوس می رسند دوباره به سوی ما بر می گردند. آنگاه زمان رفت و برگشت آنها

را اندازه گیری کرده، تقسیم بر دو می کنند و گودی اقیانوس را بدین روش به دست می آورند.

 

گودی اقیانوس ها چقدر است؟

 

بر پایه اندازه گیری به وسیله امواج صوتی، نتایج خوبی در تعیین حد متوسط گودی اقیانوس ها و همچنین

گودترین نقطه هر اقیانوس به دست آمده است:

1 – اقیانوس آرام گودترین اقیانوس بطور متوسط است و بطور میانه 4200 متر گودی دارد.

2 – اقیانوس هند از لحاظ گودی در درجه دوم است و بطور میانه 3900 متر گودی دارد.

 3 – اقیانوس اطلس هم از لحاظ گودی در درجه سوم است و بطور میانه 3865 متر گودی دارد.

 

دانستنی ها:

1 – گودترین نقطه ای که تاکنون شناخته شده، فرورفتگی ماریانا – واقع در اقیانوس آرام نزدیک جزایر گوام –

است که 10620 متر گودی دارد و بعد از آن در کنار پورتوریکو (واقع در اقیانوس اطلس) جایی است که 9075

متر گودی دارد.

2 – در کم عمقی، دریای بالتیک تنها 540 متر گودی دارد و نیز خلیج هودسن که از بسیاری دریاها بزرگتر

است، گودترین جایش فقط به 200 متر گودی می رسد.