اقیانوس ها

Oceans

اقیانوس های کره زمین چه نام دارند؟

روی کره زمین پنج اقیانوس قرار دارد:

1 – اقیانوس آرام

2 – اقیانوس اطلس

3 – اقیانوس هند

4 – اقیانوس یخ بسته شمال / اقیانوس منجمد شمالی

5 – اقیانوس یخ بسته جنوب / اقیانوس منجمد جنوبی / جنوبگان

 

کجای روی کره زمین اقیانوس ها قرار دارند؟

جای قرار داشتن اقیانوس ها در روی کره زمین به قرار زیر است:

1 – اقیانوس آرام در سمت راست / مشرق قاره های آسیا و اقیانوسیه و در سمت چپ / مغرب قاره امریکا قرار

دارد. این اقیانوس از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب به اقیانوس منجمد جنوبی راه داشته و پیوسته

است.

2 – اقیانوس اطلس در سمت راست / مشرق قاره امریکا و در سمت چپ قاره های اروپا و افریقا قرار دارد.

این اقیانوس از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب به اقیانوس منجمد جنوبی و ز مشرق به اقیانوس

هند راه داشته و پیوسته است.

3 – اقیانوس هند در جنوب قاره آسیا و سمت راست / مشرق قاره افریقا و سمت چپ / مغرب قاره اقیانوسیه

قرار دارد. این اقیانوس از مشرق به اقیانوس آرام، از جنوب به اقیانوس منجمد جنوبی و از مغرب به اقیانوس

اطلس راه داشته و پیوسته است.

4 – اقیانوس منجمد شمالی در قطب شمال کره زمین قرار دارد و از جنوب به قاره های آسیا، اروپا و امریکا

(امریکای شمالی) و نیز اقیانوس های آرام، اطلس پیوسته است.

5 – اقیانوس منجمد جنوبی / جنوبگان در قطب جنوب کره زمین قرار دارد و از شمال به اقیانوس های آرام،

اطلس و هند پیوسته است.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: