انبساط حرارتی

(دما گستردگی)

Thermal Eapansion

 

انبساط حرارتی / دما گستردگی چیست؟

هر گونه تغییر را که با افزایش دمای یک ماده در شکل – طول، عرض و ارتفاع – سطح و حجم آن پدید

می آید، انبساط حرارتی / دما گستردگی می نامند.

 

انبساط حرارتی / دما گستردگی چگونه است؟

هنگامی که ماده ای گرما بگیرد و گرم شود، مولکول های آن بدون اینکه تغییریی پیدا کنند، به جنبش درآمده

و فاصله شان از یکدیگر بیشتر می شود. در نتیجه فضای بیشتری را می گیرند و بزرگتر می شوند. یعنی

گسترده و منبسط می گردند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: