انبساط و انقباض حجمی بخارها

(دما گستردگی و دما گرفتگی گنجایشی گازها)

Volume Expansion and Contraction of Gases

 

انبساط و انقباض حجمی بخارها / گازها چیست؟

بطوری که دانسته شده، با افزایش و کاهش دما، ماده ها انبساط و انقباض حرارتی پیدا می کنند که که

نتیجه ی آن تغییر در شکل و اندازه های آن ماده / چیز می شود.

اما از آنجا که بخارها / گازها شکل ظرف خود را دارند، تا زمانی که شکل ظرفشان تغییر نکند، هیچ گونه

دگرگونی هم در شکل آنها پدید نمی آید. ولی می توانند انبساط و انقباض حجمی داشته باشند و اندازه ی جای

آنها زیاد و کم گردد.

 

آزمایش و تجربه:

 

کارافزارها و چیزهای مورد نیاز:

 

1 – یک عدد بادکنک

2 – یک عدد بطری با دهانه تنگ

3 – یک وسیله گرماده مانند بخاری یا ظرفی با آب گرم

4 – یک ظرف با مقداری آب و یخ

 

روش آزمایش:

 

نخست بادکنک خالی از هوا (باد) را به دهانه بطری بسته و روی بخاری قرار داده شود. مشاهده می گردد که

پس از مدتی بادکنک پر از هوا گشته و باد می شود. زیرا زیرا گرمای بخاری، هوای داخل بطری را گسترده /

منبسط کرده و جای بیشتری را گرفته و به درون بادکنک رفته است.

سپس بطری و بادکنک پر از هوا (باد)، در ظرف آب و یخ قرار داده شود. مشاهده می گردد که پس از مدتی

بادکنک به تدریج خالی از گاز / هوا (باد) می شود، زیرا ظرف آب و یخ، گرمای گاز / هوای درون بطری را

گرفته و آن را پیوسته / منقبض کرده و جای کمتری را گرفته و در بادکنک خارج شده است. پس:

ماده های  بخار /  چیزهای گازی با گرفتن گرما، دما گستردگی / انبساط پیدا می کنند و

با از دست دادن گرما، دما گرفتگی / انقباض.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: