انبساط و انقباض سطحی جامدها

(دما گستردگی و دما گرفتگی رویه ی چیزها)

Superficial Expansion and Contraction in Solids

(Area Expansion and Contraction in Solids)

 

بطوری که دانسته شده، با افزایش و کاهش دما، ماده ها انبساط و انقباض حرارتی پیدا می کنند که نتیجه ی

آن تغییر در شکل و اندازه های آن ماده / چیز می شود.

از این رو، ماده / چیزهایی که شکل آنها مانند صفحه – دو بُعدی – است، می توانند انبساط و انقباض سطحی

داشته باشند و چون تنها جامدها می توانند دارای شکل ثابت و صفحه ای باشند، پس:

انبساط سطحی تنها در ماده های جامد و دو بُعد آنها پدید می آید.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – صفحه ی فلزی

2 – یک میخ

3 – یک پایه

4 – یک مته برقی

5 – یک شعله

 

روش آزمایش:

نخست با مته برقی در صفحه فلزی یک سوراخ به قطری پدید آورده می شود که بتوان میخ را فقط از آن رد

کرد.

سپس شعله را زیر سوراخ صفحه فلزی قرار داده تا صفحه گرم گردد.

با گرم شدن صفحه مشاهده می شود که میخ به راحتی از آن رد می شود، زیرا با گرما دادن صفحه، هر دو

بُعد آن منبسط / گسترده می شود و در نتیجه صفحه منبسط می شود. به این ترتیب، قطر سوراخ هم بیشتر

می گردد.

بعد شعله را خاموش کرده تا صفحه فلزی گرم نشده و گرمای خود را از دست بدهد و سرد شود. مشاهده

می گردد که دو باره صفحه به اندازه ی اول برگشته و سوراخ هم تنگتر می شود و دیگر میخ به راحتی از آن

رد نمی شود، زیرا  صفحه گرفته / منقبض شده و رویه / سطح آن کم شده است. پس:

ماده ها / چیزهای جامد با گرفتن گرما، گستردگی و انبساط سطحی پیدا می کنند و با از دست دادن گرما،

گرفتگی و انقباض سطحی