تغییر بُعد ماده ها

(دگرگونی اندازه ی چیزها)

Dimensional Change of Matters

 

چگونه تغییر بعُد ماده ها پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، هنگامی که ماده ها / چیزها گرما بگیرند و گرم شوند، انبساط حرارتی / دما گستردگی

پیدا می کنند و بر عکس،

هنگامی که گرما از دست بدهند و سرد شوند، انقباض حرارتی / دما گرفتگی پیدا می کنند.

از این رو، ماده ها / چیزها در هر سمتی می توانند انبساط و انقباض حرارتی پیدا کنند تا تغییر در شکل و نیز

اندازه های خطی / بُعدی – درازا، پهنا و بلندی – رویه / سطح و حجم آنها پدید آید.

به این ترتیب، با گرم و سرد شدن چیزها / ماده ها سه گونه تغییر / انبساط و انقباض در بُعد پیدا می کنند:

1 – انبساط و انقباض طولی جامدها

2 – انبساط و انقباض سطحی جامدها

3 – انبساط و انقباض حجمی جامدها

4 – انبساط و انقباض حجمی مایع ها

5 – انبساط و انقباض حجمی بخارها

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: