انجماد

(جامد شدن مایع ها / سخت شدن آبگونه ها)

Solidification

Freezing

انجماد چیست؟

وقتی چیزی آبگونه / ماده ای مایع گرما از دست بدهد و سرد شود، دگرگون شده و حالت جامد / سخت پیدا

می کند. این گونه دگرگونی حالت ماده را انجماد به معنای جامد شدن / سخت شدن می گویند.

مانند اینکه وقتی قالب یخی از آب پر کرده و در یخچال قرار داده شود، آب آن حالت جامد پیدا کرده و به شکل

یخ در می آید.

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – ظرف پر از آب

 

روش آزمایش:

در فصل زمستان که هوای بیرون از خانه خیلی سرد است، ظرف آب بیرون از پنجره قرار داده می شود.

 

مشاهده می شود که ابتدا روی آب و سپس درون آب به شکل یخ در می آید. زیرا سرمای هوا بیرون گرمای

آب را می گیرد. پس:

وقتی که گرمای چیزی آبگونه / ماده ای مایع گرفته می شود، انجماد انجام می گیرد.

 

نظریه مولکولی انجماد چیست؟

بطوری که دانسته شده، مایع ها / آبگونه ها در دمایی به حالت جامد / سخت درمی آیند.

در نظریه مولکولی انجماد:

هنگامی که ماده ای انرژی گرمایی خود را از دست می دهد و سرد می شود، مولکول های آن کندتر حرکت

می کنند و به یکدیگر نزدیکتر می شوند.

حال، اگر یک ماده ی مایع / آبگونه، به اندازه ای گرما از دست بدهد و سرد شود که مولکول های آن آنقدر

آهسته حرکت کنند تا به یکدیگر نزدیک شوند، به طوری که اثر نیروی ربایش آنها بر هم بیشتر گردد و دیگر

نتوانند آزادانه حرکت کنند و بر روی هم بلغزند، در این صورت به حالت جامد / سخت در می آیند و برای خود

شکلی به دست می آورند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: