اندازه ی اتم

Size of Atom

 

اتم چه اندازه است؟ 

اتم ها به اندازه ای کوچک هستند که حتی با قویترین میکروسکپ ها هم نمی توان آنها را

مشاهده کرد. بطوری که اگر بتوان، صد میلیون اتم را کنار هم در یک صف مستقیم قرار

داد، درازای این صف فقط در حدود 5/2 سانتی متر خواهد شد.