اندازه های اندازه گیری فشار هوا

(واحدهای  اندازه گیری فشار هوا)

Units of the Atmospheric pressure Measurement

اندازه / واحد اندازه گیری فشار هوا چیست؟

بطوری که دانسته شده، فشار، نیرویی است که بر یک سانتیمتر مربع وارد می شود. پس

هوای پیرامون  زمین که بلندی آن از سطح زمین حدود  1000 کیلومتر می باشد، فشاری

برابر یک کیلوگرم بر یک سانتیمتر مربع از زمین وارد می کند

به این ترتیب، اندازه ی اندازه گیری فشار هوا در سطح دریا برابر با 760 میلیمتر جیوه

می باشد که آن را یک اتمسفر می نامند.

زمینه نوشته پیوسته: