اندازه ی سایه

Size of a Shadow

 

اندازه سایه چیزها چقدر است؟

 

اندازه ی سایه هر چیز بستگی به این دارد که نور از کدام سمت به آن بتابد:

 

 

1 – اگر نور از سمت راست یا چپ – با زاویه ی بزرگ – بتابد، اندازه ی سایه ی آن درازتر / بلندتر از

زمانی است که نور از بالا – با زاویه کوچک – بتابد.

2 – اگر نور از بالا – زاویه کوچک – بتابد، اندازه ی سایه ی آن کوتاهتر از زمانی است که نور از سمت

راست یا چپ – با زاویه بزرگ – می تابد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چراغ قوّه

2 – چوب کبریت

3 – صفحه کاغذ سفید

4 – چسب

 

روش آزمایش:

چوب کبریت با چسب عمود بر صفحه کاغذ چسبانده شود.

چراغ قوه را روشن کرده و از سمت راست، طوری بر چوب کبریت تابانده شود که سایه کبریت در سمت

چپ کبریت بر صفحه کاغذ بیفتد.

سپس چراغ قوه روشن را به سمت بالای چوب کبریت حرکت داده شود.  بطوری که مشاهده می گردد سایه

چوب کبریت کم کم کوتاه می شود تا به کمترین اندازه خود برسد و این موقعی است که چراغ قوه کاملاً در

بالای چوب کبریت قرار گرفته است.

پس از آن، چراغ قوه را به سمت چپ چوب کبریت حرکت داده شود تا نور آن طوری بر چوب کبریت تابانده

شود که سایه کبریت در سمت راست کبریت بر صفحه کاغذ بیفتد؛ اما بطوری که مشاهده می شود، سایه

این بار از کوتاه به دراز / بلند و بلندتر افزایش می یابد. پس:

اگر نور از سمت راست یا چپ بتابد، اندازه سایه آن درازتر / بلندتر از زمانی است که نور از بالا بتابد.

 

چطور اندازه ی سایه دگرگون می شود؟

 

سایه چیزها در زمان های مختلف فرق می کند:

1 – اگر صبح باشد، سایه چیزها درازتر / بلندتر از ظهر است.

 

2 – اگر ظهر باشد، سایه چیزها کوتاه تر از صبح و عصر است.

3 – اگر عصر باشد، سایه چیزها درازتر / بلندتر از ظهر است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: