اندازه ی چیزها

Size of Objects

اندازه چیست؟

 

وقتی در باره اندازه صحبت می شود، اغلب کلمه های بزرگ و کوچک به کار برده

می شوند.

مانند اینکه گفته می شود: فیل بزرگ، فیل کوچک

یا اینکه کشتی بزرگ، کشتی کوچک

یا اینکه صندلی بزرگ، صندلی کوچک

یا اینکه هر قدر که آدمی بیشتر رشد می کند و بزرگ می شود، به کفش های بزرگتری

نیاز دارد.

اندازه کفش شما چقدر است؟

یا اینکه هر چه آدمی بیشتر رشد می کند، به لباس های بلندتر و گشادتری نیاز دارد. یعنی

به اندازه های بزرگتری نیاز دارد.

اندازه لباس شما چقدر است؟

واژه های دیگری نیز هستند که می توانند آگاهی بیشتری در باره اندازه ها بدهند.

برای نمونه: واژه های چاق، لاغر

مانند اینکه گفته می شود: مرد چاق، مرد لاغر

یا واژه های پهن، باریک

مانند اینکه گفته می شود: کمربند پهن، کمربند باریک

یا واژه های بلند، کوتاه

مانند اینکه گفته می شود: ساختمان بلند، ساختمان کوتاه

یا اینکه شلوار بلند، شلوار کوتاه

یا اینکه دختر قد بلند، دختر قد کوتاه

چطور اندازه ی چیزها / موجودات تغییر می کند؟

 

اندازه های بعضی از چیزها / موجودات تغییر می کند.

1 – اندازه های بعضی بزرگتر می شوند:

مانند اینکه جانوران وقتی رشد می کنند، بزرگتر می شوند.

یا مانند اینکه کیک وقتی پخته شود، پُف می کند و بزرگتر می شود.

 

2 – اندازه های بعضی کوچکتر می شوند:

مانند اینکه آدم برفی وقتی آب شود، کوچکتر می شود.

یا مانند اینکه شمع وقتی می سوزد، کوچکتر می شود.

اما باید توجه داشت که اندازه های بعضی موجودات ظاهراً تغییر می کند، در حالیکه

هیچگونه تغییریی در  اندازه های آنها به وجود نمی آید:

مانند اینکه بادبادک در آسمان کوچک به نظر می آید؛ در حالی که بزرگتر از آن اندازه ای

است که در آسمان به نظر می آید و با به آسمان رفتن آن، هیچگونه تغییریی در اندازه های

به وجود نمی آید.

یا مانند اینکه یک خودرو وقتی در نزدیکی ما باشد، بزرگ است. ولی هر چه از ما دور

می شود، کوچکتر به  نظر خواهد رسید. در حالی که هیچگونه تغییریی در اندازه های آن

به وجود نمی آید.