واحدهای اندازه گیری سطح

(اندازه های اندازه گیری رویه)

Units of Area Measurement

چگونه اندازه / واحدهای اندازه گیری رویه پدید آمدند؟

 

سال ها پیش مصری ها برای اندازه گیری رویه / سطح / مساحت از واحد ارَج مربع استفاده می کردند.