واحدهای اندازه گیری

(اندازه های اندازه گیری)

Measurement Units

(Units of Measurement)

چگونه واحدهای اندازه گیری چیزی پدید می آیند؟

 

واحد های اندازه گیری هر چیز بر اساس عامل های موثر / دگرگون کننده های آن چیز

پدید می آیند. مانند واحد اندازه گیری تندی / سرعت که دو عامل موثر /

دگرگون کننده هایی در آن وجود دارد: مسافت پیموده شده و زمان.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: