واحدهای اندازه گیری حجم

(اندازه های اندازه گیری گنجایش)

Units of Volume Measurement

کاربرد اندازه های اندازه گنجایش ظرف ها چیست؟

گاهی اوقات انسان نیازمند  به دانستن  اندازه داخلی ظرف ها می باشد که این نوع

اندازه گیری مشکل است و به مقیاس ویژه ای احتیاج است تا بتوان به کمک آن اندازه ی

داخلی ظرف مورد نظر را به دست آورد.