اندازه ی ویژگی آهنربایی

(مقدار خاصیت آهنربایی)

Measure of a Strength Magnet

اندازه ی ویژگی آهنربایی / مقدار خاصیت مغناطیسی چقدر است؟

اندازه ی ویژگی آهنربایی / مقدار خاصیت مغناطیسی آهنرباها با هم فرق دارد. بعضی از آهنرباها دارای

خاصیت آهنربایی کم می باشند یعنی ضعیف هستند و بعضی دیگر دارای خاصیت آهنربایی زیاد می باشند

یعنی قوی هستند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک قیچی

2 – یک آهنربا

3 – مقداری سنجاق

 

روش آزمایش:

 

ابتدا نوک قیچی که دارای خاصیت آهنربایی است به سنجاق ها نزدیک شود. مشاهده می گردد که شمار 

خیلی کمی از سنجاق ها به نوک قیچی گرفته می شوند.

سپس آهنربا به سنجاق ها نزدیک شود. مشاهده می گردد که تعداد بسیار زیادی از سنجاق ها به آهنربا

گرفته می شوند.

بعضی از آهنرباها دارای ویژگی آهنربایی کم هستند. پس:

ویژگی آهنربایی آهنرباها با هم فرق دارد