اندازه گیری

Measurement

اندازه گیری چیست؟

تعیین اندازه / بزرگی چیزها را اندازه گیری گویند.

چرا چیزها را اندازه گیری می کنند؟

گاهی لازم است که اندازه چیزی به دیگران گفته شود، در آن صورت باید آن را اندازه گیری کرد.

چه چیزهایی را اندازه گیری می کنند؟

از آنجا که در جهان آفرینش چیزهای گوناگونی وجود دارد که هر یک دارای نظام ویژه ی خود را دارا

می باشد، پس بر حسب اینکه چه ویژگی ای اندازه گیری می شود، اندازه گیری های گوناگونی هم وجود

دارند که مهم ترین آنها به قرار زیر می باشند:

اندازه گیری درازا / طول – اندازه گیری رویه / سطح – اندازه گیری گنجایش / حجم – اندازه گیری زمان –

اندازه گیری تندی / سرعت – اندازه گیری دما – اندازه گیری نمناکی / رطوبت – اندازه گیری وزن –

اندازه گیری بارش – اندازه گیری فشار