اندازه گیری بارش

Precipitation Measurement

(Measurement of Precipitation)

اندازه گیری بارش چه گونه است؟

 

بارش همیشه به یک اندازه نمی باشد. بعضی جاها کم و بعضی جاها زیاد، زمانی کم و زمانی زیاد می باشد.

از این رو، برای آگاهی از اندازه ی بارش باید آن را اندازه گرفت.

اندازه گیری بارش در دو مورد بیشتر به کار می آید:

1 – اندازه گیری بارش باران

2 – اندازه گیری بارش برف

 

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: