اندازه گیری بارش باران

Rainfall Measurement

(Measurement of Rainfall)

اندازه گیری بارش باران چگونه است؟

 

بطوری که دانسته شده، باران در همه جا و هر زمان به یک اندازه نمی بارد. اما می توان بارش آن را در هر

جا اندازه گرفت و نشان داد.

 

چطور بارش باران را اندازه گیری می کنند؟

 

برای اندازه گیری اندازه بارش باران، کافی است خط کشی در یک قوطی قرار داده شود.

زمانی که بارش باران شروع می شود، قوطی با خط کش در آن، زیر باران گذاشته شود و زمانی هم که بارش

باران تمام شد، مشاهده شود که آب باران تا کجای خط کش بالا آمده است.

بلندی آب باران در ظرف، اندازه ی باران را نشان می دهد.

 

در هواشناسی برای اندازه گیری بارش باران ابزارهای گوناگون به کار می رود. از آن جمله استوانه مدرج /

درجه بندی شده به واحد اندازه گیری بلندی می باشد.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: