اندازه گیری بارش برف

Snowfall Measurement

(Measurement of Snowfall)

اندازه گیری بارش برف چیست؟

 

برف در همه جا به یک اندازه نمی بارد. بعضی جاها کم و بعضی جاها زیاد می بارد.

اندازه برف را می توان در هر جا اندازه گرفت و نشان داد.

 

چطور بارش برف را اندازه گیری می کنند؟

 

برای اندازه گیری اندازه بارش برف، کافی است خط کشی در یک قوطی قرار داده شود.

زمانی که بارش برف شروع می شود، قوطی با خط کش در آن، زیر باران گذاشته شود و زمانی هم که بارش

برف تمام شد، مشاهده شود که برف تا کجای خط کش بالا آمده است.

بلندی برف در ظرف، اندازه برف را نشان می دهد.

در هواشناسی برف سنج برای اندازه گیری بارش برف به کار برده می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: