اندازه گیری تندی صدا

(اندازه گیری سرعت صوت)

Measuring the Speed of Sound

چطور تندی / سرعت صدا در هوا را اندازه گیری می کنند؟

یک نفر تفنگ خود را آتش می کند. شخصی دیگر که در سمت دیگر و در 1600 متری او ایستاده است، 5

ثانیه بعد صدای تیر را می شنود.

بنابراین، موج صدا در هر 5 ثانیه، 1600 متر راه می پیماید.

320 = 5 ÷ 1600

پس: سرعت صوت در هر ثانیه، تقریباً 320 متر است.

 

چطور تندی / سرعت صدا را در آب اندازه گیری می کنند؟

سرعت صوت را در زیر آب، با فرستادن موج های صوتی از یک قایق به قایق دیگر اندازه می گیرند.

سرعت صوت در آب، حدود 1460 متر در ثانیه است.