اندازه گیری دما

Temperature Measurement

چطور دما را اندازه گیری می کنند؟

برای تعیین دما تنها راه این است که اثر و تغییرات گرما را بر جسمی مورد توجه قرار

داد. مانند اینکه چون تغییر محسوسی، بر اثر گرما در جسمی مشاهده می گردد، در

باره اش گفته می شود: این جسم خیلی داغ است!

دمای هر چیزی با دماسنج اندازه گیری می شود.

 

 

چطور دمای چیزی را با دماسنج  اندازه گیری می کنند؟

وقتی دماسنج به جسم گرمی می رسد و مخزن دماسنج گرما می گیرد، ماده – جیوه یا

الکل – درون آن بر اثر افزایش دما، گسترش / انبساط می یابد و جای بیشتری را می گیرد

و چون راهی دیگر – بجز راه لوله باریک – ندارد، فقط در یک سو در لوله باریک بالا

می رود.

راه باریک درون دماسنج، آنقدر باریک و تنگ درست می شود که وقتی ماده درون

مخزن بر اثر کمترین انبساط، کوچکترین حرکتی به طرف بالا داشته باشد، بخوبی بتوان

با چشم دید.

برعکس وقتی دماسنج به جسم سردی می رسد و از مخزن دماسنج گرما می گیرد، ماده

–  جیوه یا الکل – درون آن بر اثر کاهش دما، پیوستگی / انقباض می یابد و جمع

می شود و در نتیجه جای کمتری را می گیرد و در لوله باریک پایین می آید.

 

 آزمایش – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک دماسنج

2 – ظرف با مقداری آب گرم در آن

 

روش آزمایش:

ابتدا انگشت خود را به درون  ظرف با آب گرم فرو برده شود تا گرمی آن حس شود.

سپس دماسنج درون آب گرم گذاشته شود. مشاهده می شود که ماده درون دماسنج بالا

می رود. پس:

هنگامی که دماسنج به جسم گرمی می رسد، ماده درون آن بالا می رود.

 

آزمایش – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک دماسنج

2 – ظرف با مقداری یخ در آن

 

روش آزمایش:

 

ابتدا انگشت خود را به درون  ظرف با یخ فرو برده شود تا سردی آن حس شود.

سپس دماسنج درون یخ ها گذاشته شود. مشاهده می شود که ماده درون دماسنج پایین

می آید. پس:

هنگامی که دماسنج به جسم سردی می رسد، ماده درون آن پایین می آید.

 

دمای چه چیزهایی را اندازه گیری می کنند؟

 

دمای چیزهای بسیاری را اندازه می گیرند. مانند:

1 – اندازه گیری دمای بدن

2 – اندازه گیری دمای هوا

3 – اندازه گیری دمای خوردنی ها

 

 

زمینه نوشته پیوسته: