Select Page

اندازه گیری دما

Temperature Measurement

چطور دما را اندازه گیری می کنند؟

برای تعیین دما تنها راه این است که اثر و تغییرات گرما را بر جسمی مورد توجه قرار داد. مانند اینکه چون

تغییر محسوسی، بر اثر گرما در جسمی مشاهده می گردد، در باره اش گفته می شود: این جسم خیلی داغ

است!

 

دمای چه چیزهایی را اندازه گیری می کنند؟

دمای چیزهای بسیاری را اندازه می گیرند. مانند:

1 – اندازه گیری دمای بدن

2 – اندازه گیری دمای هوا

زمینه نوشته پیوسته: