اندازه گیری دمای هوا

Air Temperature Measurement

چطور دمای هوای اتاق را اندازه گیری می کنند؟

 اندازه دمای هوای اتاق را با دماسنج الکلی اندازه گیری می کنند.

 

چطور با دماسنج الکلی اندازه دمای هوای اتاق را اندازه گیری می کنند؟

برای اندازه گیری دمای هوای هر مکان، کافی است دماسنج الکلی را در آن جا قرار داد. درجه بندی روی

دماسنج نشان می دهد که دمای آن جا چه اندازه ای است.

 

اگر هوا گرم باشد، الکل رنگی در دماسنج بالا است و هر چقدر گرمتر شود، الکل رنگی هم بالاتر می رود و

درجه بیشتری را نشان می دهد.

اگر هوا سرد باشد، الکل رنگی در دماسنج پایین است و هر چقدر سردتر شود، الکل رنگی هم پایین تر می آید

و درجه کمتری را نشان می دهد.

 

چطور هواشناسان دمای هوا را اندازه گیری می کنند؟

دانشمندان برای اندازه گیری دمای هوا دماسنج را در بیرون از اتاق، در هوای آزاد و در جای سایه قرار

می دهند. زیرا اگر دماسنج در آفتاب باشد، دمای هوا را به درستی نشان نمی دهد.

همچنین باید دماسنج را در جایی دور از ساختمان قرار داد.

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: