اندازه گیری دورامون

(اندازه گیری بُعدها)

Dimensional Measuring

اندازه گیری دورامون / بُعد چگونه است؟

اندازه گیری درازا، پهنا و بلندی یا گودی هر چیزی را اندازه گیری دورامون / بُعد می نامند.