اندازه گیری رویه

(اندازه گیری سطح / مساحت)

Area Measurement

کاربرد اندازه گیری رویه / مساحت چیست؟

اندازه گیری رویه / سطح  که مساحت نیز نامیده می شود، کاربردهای فراوان دارد. مانند اینکه:

کشاورزان باید مساحت / اندازه رویه / سطح کشتزار خود را بدانند.

برای این منظور، کشاورزان می توانند درازا و پهنای مزرعه شان را اندازه بگیرند؛ اما با این کار نمی توانند

مساحت مزرعه خود را به دست آورند، بلکه باید مساحت کشتزار را به متر مربع یا یارد مربع به دست آورند.

با این  روش به دست آوردن مساحت کار ساده ای است.