اندازه گیری زمان

Time Measuring

(Measurement of Time)

 اهمیت اندازه گیری زمان چیست؟

نگاهی به زندگی روزمره خود بیندازید، اینکه صبح خودتان را آماده می کنید، با خودرویتان به راه می افتید، به

.کارتان مشغول می شوید، مدرسه می روید، خرید می کنید و دیگر کارهایی که با آنها روزتان را سپری می کنید

.حالا فکر کنید همه مردمی که در همسایگی، در شهر و یا در کشور شما هستند، همین کارها انجام دهند

کارهای اجتماعی که ما با آنها سر و کار داریم، بدون اندازه گیری زمان امکان پذیر نمی باشند. زمان را حتی

می توان یک زبان مشترک بین مردم دانست و یکی از موردهایی است که ما با آن می توانیم بطور مرتب در

دنیای پیچیده و با شتاب کنونی کارهایمان را به جریان اندازیم، از این رو، اندازه گیری زمان در زندگی ما

.بی اندازه مهم است

 

چطور زمان اندازه گیری می شود؟

امروزه با ابزارهای گوناگون زمان سنجی – مانند ساعت، گاهنامه – بر حسب مورد می توان زمان را

.اندازه گیری کرد