اندازه گیری نمناکی هوا

(اندازه گیری رطوبت جَو)

Air Humidity Measurement

(Measurement of Atmospheric Humidity)

چطور هواشناسان نمناکی هوا را اندازه گیری می کنند؟

هواشناسان به یاری گونه های مختلف نم سنج می توانند نمناکی هوا را تعیین کنند.

 

چطور هواشناسان با نم سنج دوگانه نمناکی هوا را تعیین می کنند؟

 

اختلاف تفاوت درجه زیاد میان دو دماسنج نم سنج دوگانه، نشانگر بخار شدن با شتاب آب و نیز کم بودن بخار

آب در هوا با توجه ظرفیت آن است.

دانشمندان بجای اینکه بگویند هوا آن اندازه که ظرفیت دارد، آب ندارد، می گویند نمناکی نسبی هوا کم است و

هواشناسان به یاری جدول هایی که ترتیب داده می شود، پس از آشکار شدن درجه های دو دماسنج، نمناکی

نسبی را مشخص سازند.