اندام های گیاهان

Plant Organs

اندام های اصلی یک گیاه چیست؟

یک گیاه دارای چهار اندام اصلی می باشد:

1 – ریشه

2 – ساقه

3 – برگ

4 – گل

 

بعضی از گیاهان نیز دارای اندام های زیر می باشند:

1 – مخروط گیاهی / مخروط

2 – هاگدان

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

زمینه نوشته پیوسته پسین: