انقباض حرارتی

(دما گرفتگی / انبساط حرارتی منفی)

Thermal Contraction

(Negative Thermal Expansion)

انقباض حرارتی / دما گرفتگی / انبساط حرارتی منفی چیست؟

هر گونه تغییر را که با کم شدن دمای یک ماده در شکل – طول، عرض و ارتفاع – سطح و حجم آن پدید

می آید، انقباض حرارتی /  انبساط حرارتی منفی می نامند.

 

چطور انقباض حرارتی / دما گرفتگی / انبساط حرارتی منفی کار می کند؟

هنگامی که ماده ای گرما از دست بدهد و سرد شود، مولکول های آن  جنبش کمتر داشته و فاصله آنها از

یکدیگر کمتر می شود. در نتیجه فضای کمتری را می گیرند و کوچکتر می شوند. یعنی گرفته و منقبض

می شوند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: