اهرُم

Lever

اهرُم چیست؟

پرویز می خواست یک سنگ بزرگ را از جای خود بلند کند، اما زورش نمی رسید.

از داریوش کمک گرفت. ولی کوشش آنها بی فایده بود. زیرا سنگ خیلی سنگین بود.

داریوش یک میله آهنی پیدا کرد و پرویز هم سنگ کوچکی را نزدیک سنگ بزرگ

گذاشت.

آنها یک سر میله را زیر سنگ بزرگ بردند و میله را به سنگ کوچک تکیه دادند و سر

دیگر میله را به پایین فشار دادند. سنگ از جای خود بلند شد و غلتید.

هر چیزی را که مانند این میله کار کند – دستگیره درب ها  در  باز کردن آنها، 

نوشابه بازکن  و … – اهرم نامیده می شود. پس:

اهرُم ها ابزاری در انجام کارها هستند که از به هدر رفتن انرژی کمک می کنند و

کار با نیروی کمتری انجام می گیرد.