Select Page

اهرُم ها

Levers

اهرُم ها چه هستند؟

اهرُم ها ابزاری در انجام کارها هستند که از به هدر رفتن انرژی کمک می کنند و کار با نیروی کمتری

انجام می گیرد. مانند: دستگیره درب ها  در  باز کردن آنها،  نوشابه بازکن  و …