ایمنی از برق

Electrical Safety

چطور می توان از آسیب های برق آسمان جلوگیری کرد؟

برق آسمان گاهی به اندازه ای شدید است که جنگل ها و ساختمان های چوبی را آتش می زند و موجب

زیان های فراوان می شود.

از این رو، برای جلوگیری از آسیب و خطرهای برق آسمان می توان کارهای زیر را انجام داد:

1 – از آنجا که برق آسمان همیشه از راه بلندی هایی مانند: قله کوه ها و نوک درختان بلند به زمین

می رسد، پس در زمانی که رعد و برق پدید می آید، باید از ایستادن در بالای تپه ها، قلّه ی کوه ها و

زیر تک درختان بلند در بیابان خودداری کرد. در جنگل هم بهتر است زیر کوتاهترین درختان ایستاد.

 

2 – برای جلوگیری از آسیب برق آسمان در ساختمان های بلند از برقگیر استفاده شود.

 

چطور می توان از آسیب برق جلوگیری کرد؟

هرگز با قیچی یا چیزهای رسانا، سیم های برق / الکتریسته قطع نشود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: