باد

Wind

باد چیست؟

زمانی که هوا به تندی جا به جا شود، باد نامیده می شود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک تکه مقوا

 

روش آزمایش:

تکه مقوا را جلوی صورت نگهداشته و تکان داده شود. مشاهده می گردد که چیزی که دیده نمی شود، به

صورت می خورد و آن را خُنک می کند. این چیز همان هوای دور و بر می باشد که دیده نمی شود و چون

مقوا تکان داده می شود، جا به جا می گردد و باد درست پدید آمده و به صورت می خورد. پس:

 وقتی هوا جا به جا می شود، باد می وزد.

چرا روی کره زمین باد می وزد؟

بادی که روی کره زمین می وزد، جریان هوا می باشد که به موازات سطح زمین و نزدیک به آن حرکت

می کند.

بطور کلی وزش باد همیشه به عامل هایی معین دارد که به علت گرم شدن هوای روی زمین است.

 

یکی از این علت ها،  وجود اختلاف فشار هوا در منطقه های مختلف است. زیرا باد همیشه از منطقه های

پرفشار به منطقه هایی که کم فشار هستند، جریان دارد.

 

چگونه اختلاف فشار هوا، باد روی کره زمین پدید می آورد؟

بطور کلی می توان گفت که عموماً، هوای سرد از قطب ها به سوی خط استوا می آید و نیز برعکس، هوای

گرم نیز از خط استوا به سوی قطب ها جریان دارد. البته جریان باد بدینگونه از قطب به استوا و برعکس،

آرام و هموار صورت نمی گیرد. بلکه یک رشته جریان های نسبتاً شدیدی را به وجود می آورد.

گرم ترین نقاط روی زمین اطراف خط استوا است. بنابراین، پیوسته از آن جا کمربندی از هوای گرم در

گرداگرد زمین در حال بالا رفتن است. آنگاه این هوای گرم به سمت شمال و جنوب به جریان می افتد.

همین هوا در منطقه هایی معین در شمال یا جنوب خط استوا که موسوم به عرض جغرافیایی اسبی است،

دوباره به سطح زمین، فرود می آید و سپس به سوی خط استوا و قطب های شمال و جنوب جریان می یابد.

اگر زمین نمی چرخید این بادها همیشه به صورت بادهای شمالی و جنوبی بودند. ولی گردش وضعی زمین

بادهایی را که به نیمکره شمالی می رسند، به سمت راست و بادهایی را که به نیمکره جنوبی می رسند، به

چپ انحراف می دهد.

 

باد چه فایده به وجود می آورد؟

باد دارای فایده هایی است که از آن جمله اند:

1 – باد باعث جابجایی  و حرکت می شود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک پَر پرنده

 

روش آزمایش:

 

پر را در کف دست قرار داده و به آن فوت (همان باد است) شود. مشاهده می گردد که به حرکت در آمده و

جا به جا می شود.

 

2 – باد باعث بخار شدن آب می شود.

باد آب را بخار می کند و چیزهای خیس را خشک می کند. مانند اینکه لباس های شسته شده و خیس را روی

بند رخت پهن می کنند تا با وزیدن باد زودتر آب آن بخار شده و خشک شوند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: