باد های بسامان

(بادهای تجاری / بادهای آلیزه)

Trade Winds

باد بسامان چه گونه است؟

بادهایی که از عرض جغرافیایی اسبی به سوی خط استوا می وزند، بادهای بسامان نام دارند.