بادهای غربی

(بادهای غرب وزان)

Westerlies

(Westerly Winds)

بادهای غربی / غرب وزان چگونه است؟

 

بادهایی که به سوی قطب ها می روند، بادهای غربی / غرب وزان نام دارند.

بیشتر نقاط امریکای شمالی در منطقه باد غرب وزان قرار گرفته است.