بارش

Precipitation

بارش چیست؟

باریدن قطره های باران، تگرگ، برف و … را بارش گویند.

 

چگونه بارش انجام می شود؟

بطوری که دانسته شده، رطوبت ها / بخار آب زیادی در هوا به شکل قطره های کوچک آب در می آید، و

اینها هستند که ابرها را پدید می آورند.

با سردتر شدن هوا، قطره های ریز آب ابرها به سبب پیوستن به یکدیگر، بزرگتر و سنگین شده و به شکل

باران، رگبار، تگرگ و یا برف به روی زمین می بارند.

 

بارش به چه چیزهایی بستگی دارد؟

 بارش به دو چیز بستگی دارد:

1 – نمناکی هوا / اندازه ی بخار آب موجود در هوا

2 – دمای هوا

هنگامی که هوا بخار آب فراوان دارد:

اگر تنها چند درجه سردتر شود، مقداری از بخار آب آن، ابرها را درست کنند، اما

اگر مقدار بخار آب آن کم باشد، باید بیشتر سرد شود، تا بخار آب به صورت قطره

های آب درآید و ابرها را درست کنند و سبب بارش گردند.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: