باغبانی

Gardening

باغبانی چیست؟

کاشتن، نگهداری و برداشتن میوه های بوته ها و درختان میوه دار و نیز  گل های گیاهان گلدار زینتی را

باغبانی گویند.

 

چند گونه باغبانی وجود دارد؟

باغبانی دو گونه هستند:

1 – باغبانی بوته ها و درختان میوه دار

2 – باغبانی  گیاهان گلدار زینتی