با نگاهت داری من رو چوب می زنی

متن ترانه:

 با نگاهت اين روزا، داری من رو چوب می زنی

بزن بزن، که داری خوب می زنی، بزن بزن، که داری خوب می زنی!

دل بازيگوش من، تازگی ها بلا شده، آخه می گی چی کار کنم؟

تا می آم به خود بيام، از قفسش جدا شده، آخه می گی چی کار کنم؟

با نگاهت اين روزا، داری من رو چوب می زنی

بزن بزن، که داری خوب می زنی!

 

اگه اين دل توی سينه، نخواد آروم بنشينه، اون رو زنجير می کنم من

می دونم که تازگی ها، با دو رنگی های بيجا، تو رو دلگير می کنم من

 

با نگاهت اين روزا، داری من رو چوب می زنی

بزن بزن، که داری خوب می زنی، بزن بزن، که داری خوب می زنی!

دل بازيگوش من، تازگی ها بلا شده، آخه می گی چی کار کنم؟

تا می آم به خود بيام، از قفسش جدا شده، آخه می گی چی کار کنم؟

با نگاهت اين روزا، داری من رو چوب می زنی

بزن بزن، که داری خوب می زنی!

 

اگه اين دل توی سينه، نخواد آروم بنشينه، اون رو زنجير می کنم من

می دونم که تازگی ها، با دو رنگی های بيجا، تو رو دلگير می کنم من

 

با نگاهت اين روزا، داری من رو چوب می زنی

بزن بزن، که داری خوب می زنی، بزن بزن، که داری خوب می زنی!

دل بازيگوش من، تازگی ها بلا شده، آخه می گی چی کار کنم؟

تا می آم به خود بيام، از قفسش جدا شده، آخه می گی چی کار کنم؟

با نگاهت اين روزا، داری من رو چوب می زنی

بزن بزن، که داری خوب می زنی، بزن بزن، که داری خوب می زنی!

بزن بزن، که داری خوب می زنی، بزن بزن، که داری خوب می زنی!

نشانه ها:

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: آهنگ روز