برف

Snow

برف چیست؟

برف قطره های یخ زده ی آب است که از آسمان می بارد.

دانه های برف با وزش باد، به این طرف و آن طرف می روند، به دور خود می چرخند و به آرامی پایین

می آیند.

                                       

برف می بارد و زمین با پوشش نرم و سفید رنگی پوشیده می شود.

 

از کجای آسمان برف می بارد؟

 

برف از ابرهای آسمان می بارد.

 

چطور از ابرها برف می بارد؟

 

بعضی وقت ها هوا خیلی زیاد سرد می شود و قطره های آب موجود در ابرها بهم می پیوندند، اما قطره های

باران درست نمی کنند، بلکه دانه های برف می سازند.

 

چگونه دانه های برف درست می شوند؟

 

هنگامی که هوا خیلی سرد می شود و دمای بخار آب / ابر در جوّ زمین، ناگهان به دمایی کمتر از نقطه ی

انجماد آب برسد – به سبب تکاثف –  مولکول های بخار آب منجمد می گردند و بلورهای روشن و شفافی

درست می شوند.

این بلورها را جریان های هوا / باد در جوّ زمین بالا و پایین می برند.

بلورها ضمن این کار، کم کم ذرّه های بسیار ریزی را که در ابرها هستند، جذب می کنند.

سپس صدها از این بلورهای یخ، گرد هم جمع می آیند و به اندازه کافی بزرگ می گردند تا به صورت

دانه ی برف / برفدانه به سوی زمین شناور شوند.

 

ویژگی های برف چیست؟

 

برف دارای ویژگی هایی است که از آن جمله اند:

1 – برف نرم است.

برف آنقدر نرم است که جای پا روی آن می ماند.

2 – برف وقتی گرما می گیرد، به آب تبدیل می شود و جای کمتری می گیرد.

 

آزمایش:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک لیوان که پر از برف است

2 – یک ظرف

3 – یک بخاری

 

برف داخل لیوان را در ظرف ریخته و بر روی بخاری قرار داده شود.

مشاهده می شود که برف به آرامی تبدیل به آب می شود.

 

اگر آب دو باره به داخل لیوان ریخته شود، ملاحظه می شود که جای کمتری از لیوان را می گیرد.

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: