برقگیر

Lightning Rod

)Lightning Conductor(

برقگیر چیست؟

برقگیر میله فلزی بلندی است که آن را در بلندترین جای ساختمان قرار می دهند و آن را به وسیله سیم

کلفتی به زمین وصل می کنند تا هنگام رعد و برق آسمان، برق از راه آن و سیم به زمین وارد شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: