برق جاری

(الکتریسیته جاری)

Current Electricity

 

الکتریسیته جاری چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، برق / الکتریسیته ساکن یعنی بی حرکت.

بار برقی / بار الکتریکی هم بیشتر بی حرکت است، اما زمانی که جرقّه ی برق ساکن دیده شود، برق دیگر

بی حرکت نیست، بلکه به سرعت از جای خود به جای دیگر جاری و روان است. پس:

الکتریسیته جاری همان حرکت بارهای برقی / الکتریکی می باشد.

مانند اینکه اگر روزی سرد که هوا صاف باشد، پا را از یک سمت قالی کلفتی به سمت دیگر آن کشیده و سپس به رادیاتور شوفاژ یا چیز دیگری که از فلز باشد، دست زده شود. جرقه ای کوچک از انگشتان به

فلز می جهد. شاید جرقه به چشم دیده نشود، اما تکان یا لرزه ای حس می شود. جرق جرقی ضعیف هم

شنیده می شود. اگر این تجربه در تاریکی انجام شود، جرقه هم دیده خواهد شد و به این ترتیب، الکتریسیته

ساکن از جسمی به جسم دیگر جاری می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: