برق مالشی

(الکتریسیته ساکن)

Static Electricity

برق مالشی / الکتریسیته ساکن چیست؟

 

برق مالشی / الکتریسیته ساکن گونه ای از برق / الکتریسیته است که بارهای الکتریکی – مثبت یا منفی –

نامساوی / نامتعادل  در چیزی/ ماده ای، همراه یا روی آن ماده قرار گیرند و در آن جا باقی می مانند تا

زمانی که بتوانند حرکت کنند و از راه جاری شدن از آن چیز / ماده، جدا و دور شوند و به ماده ای دیگر

روند که  دارای بار الکتریکی کمتر است. 

به همین سبب آن را الکتریسیته ساکن می نامند.

 

چطور برق مالشی / الکتریسیته ساکن پدید می آید؟

 

زمانی که الکتریسیته به سبب مالش دو جسم با یکدیگر پدید آید، آن را  الکتریسیته ساکن یا برق مالشی

پدید می آید.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک بادکنک

2 – پارچه پشمی

 

روش آزمایش:

 

نخست بادکنک با پارچه پشمی مالش داده شود.

سپس آن را روی دست نزدیک بدن آورده شود. مشاهده می گردد که به سوی بدن کشیده می شود. زیرا

بادکنک به سبب مالش با پارچه پشمی دارای الکتریسیته مالشی / ساکن شده است. پس:

الکتریسیته مالشی به سبب مالش دو جسم با یکدیگر پدید می آید.

به همین سبب آن را برق مالشی می نامند.

 

چطور برق مالشی / الکتریسیته ساکن به ماده ای جاری می شود؟

 

 

 

الکتریسیته ساکن با یک رسانا و از راه برق جاری / الکتریسیته جاری جا به جا و به چیزی / ماده ای

دیگر جاری می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: