برگ گیاه

(برگ)

Plant Leaf

(Leaf of a Plant / Leaf)

 

 

برگ گیاه چیست؟

 

برگ اندامی از گیاه است که کار غذاسازی گیاه را انجام می دهد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: