بهره بری از آب های زیرزمینی

Uses of Underground Water

چطور از آب های زیرزمینی استفاده می شود؟

از آب های زیرزمینی نیز می توان مانند آبهایی که روی زمین قرار دارند، استفاده های گوناگون مانند

آشامیدن، آبیاری و … کرد. البته می بایست ابتدا از زیر زمین به روی زمین بیایند.

چطور آب های زیرزمینی به روی زمین می آیند؟

آب های زیرزمینی به دو روش به روی زمین می آیند:

1 – روش طبیعی

2 – روش مصنوعی

روش طبیعی به روی زمین آمدن آب های زیرزمینی چیست؟

مهم ترین روش طبیعی به روی زمین آمدن آب های زیرزمینی چشمه است.

روش مصنوعی به روی زمین آمدن آب های زیرزمینی چیست؟

انسان برای اینکه بتواند در صورت کمبود آب در روی زمین از آب های  زیرزمینی هم استفاده کند، از

دوران های گذشته با کندن چاه / چاه آرتزین و کاریز / قنات، آب های زیرزمینی را به روی زمین آورده است.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: