بوی گل

Flower Smell

بوی گل ها را چه چیز پدید می آورد؟

 

با پیدایش برخی از روغن های اسانس در گلبرگ ها، گل خوشبو می شود. گیاهان این روغن ها را همچون

مرحله ای از رشد خود، تولید می کنند.

ترکیب شیمیایی این روغن ها خیلی پیچیده است. این مواد شیمیایی در شرایط مخصوصی، تجزیه شده و به

صورت روغن فرّاری در می آیند؛ یعنی اینکه به آسانی تبخیر می شوند. در این هنگام بوی گل به مشام

می رسد.

روغن عطر فقط در گل نبوده، بلکه در برگ ها، ریشه، پوست و دانه گیاهان نیز یافت می شود. مانند

پرتقال و لیمو که در میوه خود، بادام در دانه خود و دارچین در پوست خود دارند.

 

چرا بوی گل ها گوناگون است؟

 

بوی هر گل بستگی به مواد شیمیایی و نوع روغن فرّار آن دارد. به این جهت ترکیب های مختلف این

مواد، بوهای گوناگونی را به وجود می آورد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: