بیابان

(صحرا)

Desert

(Sahara)

بیابان چیست؟

سرزمین هایی بر روی کره زمین هستند که در طی سال، در آن جاها بسیار کم باران می بارد و کمبود رطوبت وجود

دارد. از این رو، دارای هوای بسیار گرم و خشکی می باشند. به این سرزمین ها بیابان می گویند.

بیابان های بسیار بزرگ را صحرا می نامند.

آب و هوای بیابان ها چگونه است؟

بزرگترین صحرای افریقا

بیابان های داغی که نزدیک خط استوا هستند، مانند صحرای افریقا، نواحی زیراستوایی هستند. در این سرزمین ها

هر چه طبقه های هوا به زمین نزدیکتر می شود، گرمتر و خشک تر است.

در این منطقه ها زمین ها هم خشک هستند، حتی اگر در نزدیکی اقیانوس قرار گرفته باشند. همین امر در باره

بیابان هایی که در شمالی غربی افریقا یا در استرالیای غربی واقع هستند، مشاهده می شود.

چگونه بیابان در منطقه های دور از استوا پدید می آیند؟

بطور کلی، در منطقه هایی که از خط استوا دور هستند، هنگامی بیابان پدید می آید که از دریا و هوای مرطوب آن،

بسیار دور بوده و کوه ها هم میان دریا و بیابان، فاصله انداخته باشند.

زیرا بطوری که دانسته شده، این کوه ها دیواری به وجود می آورند که نمی گذارند باران در این سوی کوه ها – که

پشت به دریا قرار دارند – به اندازه کافی ببارد. بلکه باران تنها در آن سوی کوه ها می بارد که رو به دریا دارد.

سمتی از کوه که باران گیر نیست، بادپناه کوه بشمار می رود و به نام سایه باران خوانده می شود. ار این رو،

بیابان هایی مانند: بیابان های آسیای مرکزی در سایه باران رشته کوه های هیمالیا و فلات تبّت، واقع هستند و یا

بیابان های حوضه بزرگ واقع در قسمت غربی ایالات متحده، در سایه باران کوه هایی هستند که در غرب کشیده

شده اند. مانند کوه سییرا نوادا.