تاکستان

Grape Garden

تاکستان چه گونه باغی است؟

تاکستان باغی است که در آن گونه های مختلف انگور را می کارند و از محصول آن استفاده می کنند.